INTEGRITETSPOLICY -WEBBSIDA/COOKIES. 

1. INLEDNING

Vendig AB använder cookies på webbsidan och samlar därigenom in vissa uppgifter om personer som använder vår webbsida. I policyn förklarar vi bl.a. vilka cookies vi använder, vad de används för och vilka val du kan göra gällande våra cookies.

På Vendig är Micael Larsson personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in från användare av Vendig ABs webbsida. Vid frågor om Vendig behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@vendig.se. Nedan finner du Vendig ABs kontaktuppgifter:

Vendig AB

Box 62 / Smedtorpsgatan 10

SE- 532 21 Skara

SVERIGE

Tel. +46(0)511-173 60

2. VAD ÄR EN COOKIE?

En cookie är en liten textbaserad fil som placeras på din dator, mobiltelefon eller liknande enhet, med information om din navigering på webbplatsen. Det finns temporära cookies och varaktiga cookies. Temporära cookies ( sessionscookies) sparas i din enhet till dess du stänger webbläsaren. Varaktiga cookies har ett utgångsdatum och när detta datum har passerats raderas cookien när du återkommer till den webbplats som skapade den.

Cookies kan vara ”förstapartscookies eller ”tredjepartscookies”. Förstapartscookies är cookies som är satta på webbsidan av Vendig AB. Tredjepartscookies är cookies som är satta på webbplatsen av någon annan än Vendig AB.

3. VILKA COOKIES ANVÄNDS PÅ WEBBSIDAN OCH I VILKET SYFTE?

I tabellen nedan specificeras de cookies som vi använder på vår webbsida, tillsammans med information om syfte, vilka personuppgifter som samlas in, varaktighet och vem som hanterar cookien.

Cookie                   Syfte                                                                                                                     Insam
las          person
uppg. ?
Varak-tighetHantering
                      Necessary (1)
PhpsessidNecessary to reserve user session state across pagerequests.NejSessionVendig.se
                      Statistics (3)
_ga Registers a unique ID that is used to generate statistical data för website. Google AnalyticsNej2 årVendig.se
_gatUsed by Google Analytics to throttle request rateNejSessionVendig.se
_gidRegisters a unique ID that is used to generate statistical data for website. Google AnalyticsNejSessionVendig.se
                      Marketing (14)
_atuvcUpdates the counter of a website’s social sharing features. AddThisNej13 månVendig.se
_atuvsEnsures that the updated counter is displayed to the user if a page is shared w. the social sharing service AddThisNejSessionVendig.se
_at.cwwUsed by the social sharing platform AddThis NejPersistentVendig.se
_at-lojson-cache-#Used by the social sharing platform AddThis NejPersistentVendig.se
At-randUsed by the social sharing platform AddThisNejPersistentVendig.se
collectSends data to Gogle Analytics about the visitors behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Google Analytics NejSessionGoogle-analytics.com
di2Unclassified AddThisNej1 årAddthis.com
Impression.php/#Used by Facebook to register impressions on pages with the Facebook login button. NejSessionFacebook.com
locGeolocationhelp providers determine how users who share inforamtion with each other are geographically located. AddThisNej13 månaderAddthis.com
ouidUnclassified AddThis Nej1 årAddthis.com
uidCreates a unique ID that is usedby AddThis to make it possible for user to chare content across social networks and provide detailed statistics to various providers. Nej1 årAddthis.com
uvcDetects how oftern the social sharing service, AddThis, encounters the same user. Nej13 månaderAddthis.com
vcUsed by the social sharing platform AddThis. Nej1 årAddthis.com
xtcTegisters the users sharing of content via social media. AddThis Nej13 månAddthis.com

4. KAN MAN SÄGA NEJ TILL COOKIES?

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din enhet kan du vanligtvis helt eller delvis stänga av det i din webbläsares inställningar. I vissa webbläsare kan du till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Du kan även i webbläsarens inställningar radera cookies som lagrats sedan tidigare. Tänk på att om du väljer att radera eller blockera cookies kan det få till följd att användningen av vår webbsida och våra tjänster inte fungerar.

De flesta av våra cookies är levererade av Google Analytics och AddThis. För att avregistrera din webbläsare för enbart dessa, följ länkarna och instruktionerna på respektive webbsida;

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.addthis.com/privacy/opt-out

5. LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Vendig AB behandlar dina personuppgifter i samband med att du fyller i formulär (kontakt-, förfrågnings- eller orderformulär) på Vendigs webbsida, med stöd av samtycke från dig. De personuppgifter du skriver in förs över till vårt mail och/eller affärssystem och faller då in under Integritetspolicy för kontakterpersoner hos Vendigs kunder och leverantörer.

6. VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

De uppgifter som samlas in via tredjepartscookies kommer även att lämnas ut till den tredje part som tillhandahåller cookien (se tabellen under punkt 4). Dessa cookies har vi på webbsidan för att kunna förbättra den (statistik) och för att du ska kunna dela sidor med facebook eller mail och för att du ska kunna gilla sidan.

Vendig AB vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

7. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES.

8. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Vendig AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Ändringarna kommer att aviseras på denna webbsida. Version 1.0.

INTEGRITETSPOLICY

FÖR KONTAKTERPERSONER HOS VENDIGS KUNDER OCH LEVERANTÖRER

1. INLEDNING

Denna integritetspolicy syftar till att du som kontaktperson hos en företagskund eller som kontaktperson hos ett företag som levererar varor till Vendig ska få information om hur Vendig AB (”Bolaget”) hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

2. VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in från kontaktpersoner hos företagskunder och leverantörer. Vid frågor om  behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@vendig.se. Nedan finner du Vendigs kontaktuppgifter.

Vendig AB

Box 62 / Smedstorpsgatan 10

SE- 532 21 Skara

SVERIGE

Tel. +46(0)511-173 60

3. TYPER AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Bolaget behandlar följande information om dig som är kontaktperson hos ett kundföretag eller enskild näringsidkare:

  • Namn
  • Företagsadress
  • Telefonnummer
  • Mejladress
  • Köp- och säljhistorik
  • Personnummer (enskilda näringsidkare)

Vänligen notera att uppgifter kring köp- och säljhistorik i förhållande till kontaktperson hos företag är kopplade till företaget och inte till dig som kontaktperson.

4. VAD ANVÄNDER BOLAGET DINA UPPGIFTER TILL?

Kundadministration

Dina personuppgifter behandlas för att Bolaget ska kunna administrera ditt företags beställningar och hantera eventuella returer, garantianspråk och liknande kundadministration. Den lagliga grunden är att behandling är nödvändig för att Bolaget ska kunna uppfylla avtalet med dig som enskild näringsidkare. Om du är en kontaktperson hos ett kundföretag sker behandlingen med en intresseavvägning som laglig grund, där Bolagets berättigade intresse är att kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter under avtalet med kundföretaget.

Direktmarknadsföring -KUNDER

Om du är en kontaktperson hos ett kundföretag eller en enskild näringsidkare behandlar Bolaget din mejladress för att skicka marknadsföring genom nyhetsbrev. Marknadsföringen riktar sig då mot det företag du representerar och baseras på den typen av varor/tjänster som du tidigare köpt/gjort förfrågningar på. Marknadsföringen skickas i upp till sju år efter ditt senaste köp/registrering. Nyhetsbrev och marknadsföringsmejl skickas endast under förutsättning att du inte har motsatt dig sådan marknadsföring, och du kan när som helst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev och marknadsföringsmejl. För att avregistrera dig, vänligen kontakta Bolaget på info@vendig.se eller använd länken för avregistrering som finns i varje nyhetsbrev/mejl. Marknadsföringen sker med ”intresseavvägning” som laglig grund.

Leverantörsadministration

Dina personuppgifter behandlas för att Bolaget ska kunna administrera Bolagets beställningar och hantera eventuella returer, garantianspråk och liknande administration. Den lagliga grunden är att behandling är nödvändig för att Bolaget ska kunna uppfylla avtalet med dig som enskild näringsidkare. Om du är en kontaktperson hos ett kundföretag sker behandlingen med en intresseavvägning som laglig grund, där Bolagets berättigade intresse är att kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter under avtalet med leverantörsföretaget.

5. VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA UPPGIFTER MED?

Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till administratörer av webbsidan, budfirmor, PR-byråer och systemleverantörer etc. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget, t.ex. att leverera en beställd vara till dig. Bolaget vidtar rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Bolaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket, om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall hela eller delar av Bolagets verksamhet avyttras kan Bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

6. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES.

7. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

För det fall att Bolaget får vetskap om att din anställning som kontaktperson hos ett kund- eller leverantörsföretag upphör eller om du av någon annan anledning upphör att vara kontaktperson kommer vi att ta bort dina uppgifter snarast.

Bolaget kan komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk som t.ex. hänger samman med Bolagets avtalsförhållande med kund- eller leverantörsföretaget eller den enskilda näringsidkaren.

8. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, avsnitt 3–5.

Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Bolaget överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.

Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.

Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter.

Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att Bolaget behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska Bolaget utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.

Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Klagomål. Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bolaget på info@vendig.se.

9.   ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras på denna websida. Version 1.0

Varukorg

0
image/svg+xml

Fortsätt handla